bsv.run / $CFLIP

Snapshot block height: 691886
Circulating supply: 21000000
UTXOs: 34
Token holders: 10

1QL8B5caR5bigcJ6q7XwKzF5SupRENkyo1 20973600
18eEh53eDyEAFDATW6mQJXBU7Ex4vX91zy 19400
16hDmUuJPx1bXR1zhGQrMWCsNnpoGtKnxH 5000
1MyNBPAyGbrgZjKs7pxXAF4KS1SfAAsKLC 1100
1Nrqmgha2hvFxbzD8VA4whKgCLndjjAej2 200
1C96xo4HT5oeDng5WfBwnwqJ26UHKWoC2B 200
15nfjpMzi77NsGLQBNPsS45vdZxBopyVT3 200
1NAkeWwjoRGzyEFeui2zVYqqrTLh5iSCBA 100
18jUGXpzwhSWgoEvZ9GnVDhkJyYMYXFK7g 100
12nsiceWiCBhEUWugjpHTtrfPG3mmXzK93 100