bsv.run / $Duck

Snapshot block height: 733598
Circulating supply: 21000000000.0000005476
UTXOs: 39
Token holders: 4

1QEsNrHHyP5KxcZiRx6DqkQkSrcMcC1116 20979964789.9990005493
1Nu31ehzya6sHrbHZexgfpbjGVYALBavgx 20034700.0009999983
1LNzuYjmccXVvYJLB6bzYjGSJ8Z59EZDbf 500
14LAjXodMNPNcaeyyZR1UpA2WfWHXgH88p 10