bsv.run / $Duck

Snapshot block height: 687355
Circulating supply: 21000000000.0000005493
UTXOs: 37
Token holders: 4

1QEsNrHHyP5KxcZiRx6DqkQkSrcMcC1116 20999964789.9990005493
1Nu31ehzya6sHrbHZexgfpbjGVYALBavgx 34700.0010000000
1LNzuYjmccXVvYJLB6bzYjGSJ8Z59EZDbf 500
14LAjXodMNPNcaeyyZR1UpA2WfWHXgH88p 10